کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده

کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده

The International Conference Of Managers Capabilities and Competency Development For Future

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده

کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۲ تا ۳ مهر ۱۳۹۲ توسط شرکت کوش آور تجهیز در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

- طراحی مدل توسعه شایستگی های محوری منابع انسانی
- شایستگی های مدیران برای تحقق سند چشم انداز آینده کشور
- مراکز و کانون های ارزیابی شایستگی های مدیران در سازمان ها
- تبیین نیازهای مدیریت توسعه شایستگی های مدیران کلاس جهانی
- شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران
- راهکارهای علمی و تجربی مدیریت توسعه شایستگی مدیران دز سازمان ها
- الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها در سازمان های پیشرو
- شناخت و تبیین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگی های منابع انسانی
- آسیب های ساختاری، محتوای و فرایندی مدیریت توسعه شایستگی ها در سازمان ها
- مطالعات تطبیقی پیرامون مدیریت توسعه شایستگی های مدیران فردا در کشور و منطقه