همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۱ توسط شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران