اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها) در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ توسط شهرداری مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)