همایش ملی معناداری زندگی

همایش ملی معناداری زندگی

همایش ملی معناداری زندگی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معناداری زندگی