همایش ملی معناداری زندگی

همایش ملی معناداری زندگی

همایش ملی معناداری زندگی در تاریخ ۱۵ اردبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۶ اردبهشت ۱۳۸۸ توسط اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معناداری زندگی