همایش های انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران

کنفرانسها و همایش های انجمن علمی ارتقاء کتابخانه های عمومی ایران