کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا

کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

حقوق خصوصی
 حقوق مدنی

 حقوق اموال 
حقوق تجارت 
حقوق جزا 
حقوق جزای داخلی 

-و...