اولین کنفرانس ملی سبک زندگی

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی

First National Conference on Lifestyle

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهر تهران برگزار گردید.


هدف از برگزاری این کنفرانس، تبیین مبانی و استانداردهای الگوسازی سبک زندگی با رویکرد اسلامی و ایرانی و به عنوان عنصری الهام بخش در جهت اعتلای تمدن اسلامی در جهان است.

اهداف و موضوعات کنفرانس:

- شناسایی حوزه های شناختی مختلف که در آنها «سبک زندگی» در شکل گیری فعالیتها و رفتارهای انسانی مؤثر است.
- آسیب شناسی «سبک زندگی» به روش فعلی در حوزه های مختلف در سطح ملی وتعریف الگوهای مطلوب و تعیین نقشه راه برای اصلاح آنها
- ارائه مطالعات تطبیقی در جهت شناخت الگوهای مناسب سبک زندگی با استفاده از تجارب جهانی و بررسی و نقد آنها از دیدگاه اسلامی و ایرانی
- شناسایی سازمانها، نهادها، نخبگان و اقشاری که می توانند در تهیه الگوهای مختلف «سبک زندگی» در کشور فعال یا تأثیر گذار باشند.

محورهای کنفرانس:

- سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی
- رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی
- سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
- شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی
- نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی
- نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی
- سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه
- سبک زندگی و الگوهای اقتصادی
- سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی
- سبک زندگی و تعادل بین کار و زندگی
- هنر و سبک زندگی