کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

Logional Conference on Medical Informathion

پوستر کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

اهداف کنفرانس :

دانش انفورماتیک پزشکی دارای تعاریف متنوعی میباشد. به عنوان تعریفی جامع میتوان گفت که دانش انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ای است که از ترکیب علومی تشکیل شده است که هدف اولیه آن ها جمع آوری، نگه داری، تحلیل و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی و سلامت است. این علوم شامل رشته های مختلفی از دانش مانند علوم کامپیوتر و طراحی نرم افزار، دانش اطلاعات ( Information Science) ، شناخت شناسی ( Cognitive Science  ) ، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و...می باشد.

دانش کامپیوتر و اطلاعات ( که با همدیگر دانش انفورماتیک شکل میدهند ) در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی میباشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل میدهند . دانش انفورماتیک زیست پزشکی بصورت دانشی مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.

زمینه های کلیدی تحقیقات در این علم عبارتند از:

 • درک چگونگی استفاده و بهره برداری محققین و پرشکان از اطلاعات برای به انجام رساندن اهداف خود
 • مدلسازی از ساختارهای موجود به عنوان نماینده داده ها و اطلاعات که باعث میشوند تا ارتباط بین مفاخیم و اصطلاحات روشن تر شوند
 • توسعه و تکامل سیستم های کمک تشخیصی کامپیوتری برای بهبود وضعیت درمان بیماران، تحقیقات زیست پزشکی، آموزش و مدیریت
 • فهم و مخاطب قرار دادن گردش کار امور مرتبط ، مدیریت ، ارتباطات و مسائل مربوط به تقابل بین انسان و کامپیوتر
 • توسعه روش هایی برای ارزیابی مدل ها و سیستم ها نظیر تحقیقات خدمات بهداشتی و داده کاوی

محورهای کنفرانس
 

 • داده کاوی و اکتشاف در نظام سلامت
 • کاربردهای واقعیت مجازی در نظام سلامت
 • آموزش الکترونیکی در نظام سلامت
 • سیستم های پزشکی از راه دور
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام سلامت
 • شبکه های الکترونیکی بهداشتی ، درمانی و اورژانسی
 • پرونده ی الکترونیک سلامت
 • استانداردها و امنیت در نظام سلامت