چالش های موجود در قانون شهرداری

چالش های موجود در قانون شهرداری

پوستر چالش های موجود در قانون شهرداری

چالش های موجود در قانون شهرداری در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ توسط معاونت حقوقی - شورا و امور مجلس در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مسائل اجتماعی و فرهنگی شهری و تبیین جایگاه حقوق شهروندی در پرتو قانون شهرداری
- بررسی چالش‌های قانون شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری و صنعت ساخت و ساز
- بررسی و واکاوی موارد مرتبط با حوزه مالی و اداری شهری در قانون شهرداری
- تبیین چالش‌ها و معضلات مرتبط با حمل و نقل شهری در قانون شهرداری
- خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهری از منظر قانون شهرداری
- واکاوی مسائل مرتبط با عمران شهری با نگاهی بر قانون شهرداری
- بررسی جایگاه فن آوری‌های نوین شهری در قانون شهرداری
- چالش‌های قضایی در قانون شهرداری