اولین همایش بین المللی روابط مهندسی خاک و ریشه

اولین همایش بین المللی روابط مهندسی خاک و ریشه

First international conference of soil and roots engineering relationship

اولین همایش بین المللی روابط مهندسی خاک و ریشه در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۹ تا ۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط در شهر اردبیل برگزار گردید.