همایش کرمان، امنیت، توسعه

همایش کرمان، امنیت، توسعه

پوستر همایش کرمان، امنیت، توسعه

همایش کرمان، امنیت، توسعه در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


اهداف همایش:

- دانش افزایی در زمینه نقش مسائل اقتصادی، اجتمایی و قضایی در حوزه نظم و امنیت استان کرمان
- فراهم نمودن شرایط تبادل نظر میان صاحب نظران حوزه امنیت، اقتصاد، جامعه شناسی و حقوق در جغرافیایی استان کرمان
- ارتقاء علمی و عملی در زمینه کارکردهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی-اجتمایی در حوزه نظم و امنیت در جغرافیایی استان کرمان
- بازنگری در کارکردهای اقتصادی، حقوقی و اجتمایی-فرهنگی در حوزه نظم و امنیت استان کرمان به منظور اصلاح نواقص قانونی و راه کارهای اجرائی
- حساسیت افزایی در زمینه نقش موثر کارکردهای اقتصادی، قضایی و اجتمایی-فرهنگی مناسب و استاندارد در زمینه تامین نظم و امنیت در جغرافیای استان کرمان

 


محورهای همایش:

مبانی و مفاهیم، نظریه ها و روگردها
- مفاهیم، مدل ها و نظریه های توسعه و نظم و امنیت
- شاخص های اقتصادی و آسیب شناسی آن و نظم و امنیت
- قوانین و مقرارت(کارایی-ناکارایی) در توسعه نظم و امنیت
- نقش فرهنگ سازمانی دستگاه قضائی و ناجا در نظم و امنیت
- گذشته پژوهی، توسعه، نظم و امنیت
- آینده پژوهی، توسعه، نظم و امنیت

محورهای فرهنگی-اجتمایی
- آموزش متوازن، توسعه، نظم و امنیت
- ویژگی های فرهنگی استان، نظم و امنیت
- توسعه و هدایت فضای مجازی در استان، نظم و امنیت
- مهاجرت، حاشیه نشینی در استان، نظم و امنیت
- سرمایه اجتمایی، توسعه، نظم و امنیت
- سازمان های دولتی و مردم نهاد در استان، نظم و امنیت
- اقوام و طوایف در استان، نظم و امنیت

محورهای اقتصادی
- بخش کشاورزی استان، توسعه، نظم و امنیت
- بخش صنعت و معدن استان، توسعه، نظم و امنیت
- بخش خدمات(گردشگری، بیمه، بانک، بازار سرمایه و ...) استان، توسعه، نظم و امنیت
- سرمایه گزاری(داخلی و خارجی)، توسعه، نظم و امنیت
- اشتغال استان، توسعه، نظم و امنیت

محورهای جغرافیائی
- عدالت جغرافیائی و نظم و امنیت در استان
- جغرافیای طبیعی استان، توسعه، نظم و امنیت
- جغرافیلی سیاسی استان، توسعه، نظم و امنیت
- موقیعت جغرافیائی استان، توسعه، نظم و امنیت

نگاه راهبردی
- راهبردهای توسعه متوازن استان، نظم و امنیت
- راهبرد شناسی پدافند غیر عامل در حوزه های مختلف در استان، نظم و امنیت
- راهبرد حفظ و ارتقاء سلامت(روانی، جسمانی و اجتماعی) در استان، نظم و امنیت
- فرصت ها و تهدیدهای استان کرمان در نظم و امنیت کشور
- راهبردهای پیشروی استان جهت دست یابی به اهداف برنامه 20 ساله کشور