دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های کنفرانس:
هیدرولوژی و مدیریت جامع و پایدار منابع آب

‌نقش هیدرولوژی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع آب
مدیریت جامع منابع آب‌
توسعه پایدار منابع آب
مدیریت ریسک خشکسالی و تخصیص منابع آب در شرایط کمبود آب
سازگاری با تغییر اقلیم

هیدروکلیماتولوژی
تغییر اقلیم
خشکسالی/ترسالی (نوسانات اقلیمی)
هیدرومتئولوژی و مدلسازی بارش - رواناب

هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی
هیدرولوژی سازه های آبی از جمله ها سدها و سازه های آبیاری و زهکشی
انتقال رسوب
انتقال آب بین حوضه ای

هیدرولوژی و فرا-رشته گرایی (trans-disciplinarity )
جنبه های حقوقی و حکمرانی منابع آب
جنبه های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی سیستم¬های منابع آب و خاک
حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
ارتباط هیدرولوژی با منابع خاک (مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی از منظر مدیریتآب)
هیدرولوژی و امنیت آب و غذا
مدلهای تلفیقی هیدرولوژی و استفاده از فناوری های نوین
هیدرولوژی ایزوتوپی(کاربرد ردیاب¬های طبیعی و مصنوعی از جمله ایزوتوپ¬های پایدار و ناپایدار، مواد رنگی و...مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک