کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

The Annual Conference on Entrepreneurship and Strategic innovation

پوستر کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک

کنفرانس سالیانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۳ توسط دانشکده کارآفرینی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

ـ مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
ـ نقش کار آفرینی و نوآوری شبکه ایدر موفقیت سازمانی
ـ فرهنگ کارآفرینی و نوآوری شبکه ای در موقعیت سازمانی
ـ نقش کارآفرینی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی فناورانه
ـ تجارب و دستاوردهای کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در سازمان ایرانی
ـ نقش کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمانی
ـ استراتژی های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در سازمان
ـ الزامات، چالشها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک در سازمان های ایرانی

 

 


رئیس کنفرانس : دکتر علی مبینی دهکردی – دانشگاه تهران
دبیر علمی کنفرانس : دکتر سید رضا حجازی – دانشگاه تهران
دبیران اجرایی کنفرانس : جواد جعفری فارسانی - مرضیه احرامی