دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ توسط وزارت جهاد کشاورزی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی