اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۶ تا ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ توسط وزارت جهاد کشاورزی در شهر تهران برگزار گردید.