دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

2nd National Conference on Industry - University Interactions

پوستر دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ توسط اتاق بازرگانی - صنایع معادن و کشاورزی ایران در شهر کرمان برگزار گردید.


اهداف همایش:

- ارائه و عرضه ی آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری در صنعت
- تبیین نقش و اهمیت پژوهش و فناوری در حل مشکلات صنعت
- بحث و تبادل نظر واحدهای صنعتی برگزیده در رابطه با پروژه های انجام شده
- توسعه و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه
- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری
- ارائه نمونه های موفق ارتباط صنعت و دانشگاه


محورهای همایش:

- آسیب شناسی نظام آموزش عالی در زمینه تعامل صنعت و دانشگاه
- تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های برون رفت از آنها
- موانع قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط صنعت و دانشگاه
- توسعه صنعت و آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمین
- تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب اقتصاد مقاومتی
- تاثیر تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار
- اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه
- زیرساختارها و راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت
- تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه با تکیه بر مدل ایرانی- اسلامی

رئیس همایش : آقای محسن جلالپور
دبیر کل همایش : آقای دکتر حسین میر محمد صادقی