همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی

همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی

همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی در تاریخ ۳ دی ۱۳۸۷ تا ۴ دی ۱۳۸۷ توسط موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی جهاد کشاورزی در شهر مشهد برگزار گردید.


 اهداف همایش
1- دستیابی به راهبردها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و منابع انسانی کارآفرین در آموزش های علمی - کاربردی بخش کشاورزی
2- تبادل نظر در ارتباط با بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارآفرین آموزش های علمی - کاربردی بخش کشاورزی
3- تبادل نظر در ارتباط با افزایش نقش، مشارکت، اثربخشی و کارایی آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی در توسعه اشتغال و کارآفرینی
4- شناسایی دانش آموختگان کارآفرین آموزش های علمی - کاربردی و بهره گیری از دیدگاه های آنها در نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی بخش کشاورزی

محورهای همایش
1- راهبردها و راهکارهای افزایش کیفیت نظام آموزش های علمی - کاربردی به منظور توسعه دانش آموختگان کارآفرین
2- نقش، مشارکت و ارتباط بخش های پژوهشی، آموزشی، مالی - اعتباری، اجرایی، تولیدی و سازمان های غیردولتی (NGOS) در توسعه آموزش و کسب و کارهای کارآفرینانه
3- راهکارهای بهبود اشتغال و هدایت شغلی دانش آموختگان آموزش های علمی - کاربردی با بهره گیری از آموزش های کارآفرینی
4- ویژگی های فردی، تحصیلی، شغلی و ... دانش آموختگان کارآفرین آموزش های علمی - کاربردی و روش های تقویت ویژگی های کارآفرینانه دانش آموختگان
5-  جایگاه آموزش ها و مراکز رشد کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی