اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران

اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران

The First Iranian Thermal Science Conferene

اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.