دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

02nd International Conference on Information Technology Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۵ تا ۲۵ دی ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه