همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

Conference of IT Role in Engagement

همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال