ششمین کنفرانس تونل ایران

ششمین کنفرانس تونل ایران

06th Iranian Tunneling Conference

ششمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۲ تا ۲۲ آبان ۱۳۸۲ توسط انجمن تونل ایران و دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس تونل ایران