دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران

دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران

2nd International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 7th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR)

دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.