همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

Iranian Seminar on School Libraries

همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


اهداف همایش
این همایش به دنبال هم اندیشی در جهت تحقق اهداف زیر برگزار می شود:
* شناسایی راه ها و روشهای تقویت دروس به مدد منابع اطلاعاتی غیر درسی در کلاس و کتابخانه،
* تبادل تجربیات در مورد راه ها و روشهای برقراری پیوند بین برنامه های درسی و برنامه های کتابخانه،
* شناسایی راهها و روشهای پرورش ذوق و انگیزه خواندن در چارچوب فعالیتهای کتابخانه،
* شناسایی رویکردهای افزایش توانمندی خواندن،
* شناسایی راهبردهای پرورش مهارتهای سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر در دانش آموزان، و
* بررسی راه ها و راهبردهای همکاری بین کتابدار، معلم و والدین در پرورش دانش آموزان فعال و علاقمند استفاده از اطلاعات.

محورهای همایش
الف: جنبه های کتابداری و اطلاع رسانی
1.       کتابخانه های آموزشگاهی و آموزش سواد اطلاعاتی
2.       کتابخانه های آموزشگاهی و آموزش یادگیری مادام العمر
3.       پیوند بین برنامه های کتابخانه و برنامه های درسی
4.       کتابخانه های آموزشگاهی، خدمات، تنوع، ویژگیها و استانداردها
5.       رویکردها و مسائل مجموعه و مجموعه سازی در کتابخانه های آموزشگاهی
6.       رویکردها و مسائل ویژه ارائه خدمات در کتابخانه های آموزشگاهی
7.       همکاری، همیاری و همگرایی بین کتابدار و معلم
8.       همکاری بین کتابدار، دانش آموزان و والدین
9.       همکاری بین کتابخانه های آموزشگاهی، عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
10.    تجربه های محلی، ملی و بین المللی در مورد کتابخانه های آموزشگاهی
11.    دانش آموزان، اینترنت و کتابخانه: راهها و رویکردهای تعامل

ب: جنبه های آموزشی، تربیتی و روانشناختی
1.       نظام آموزش ابتدایی؛ راهبردها و راه های افزایش انگیزه و ذوق خواندن
2.       نظام آموزشی و راهبردهای استفاده از آموزش غیر مستقیم مبتنی بر منابع
3.       آموزش غیر مستقیم و پیشرفت تحصیلی
4.       یادگیری مادام العمر و راهبردهای توسعه آن در دانش آموزان
5.       مطالعه و سلامت اجتماعی در دانش آموزان
6.       مطالعه، انگیزه موفقیت و شادکامی
7.       نیازهای سنی دانش آموزان و انواع منابع اطلاعاتی
8.       نقش اطلاعات، اطلاع جویی و اطلاع یابی در افزایش فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی
9.       آموزشهای پیش دبستانی و انگیزه و ذوق استفاده از منابع اطلاعاتی
10.    آموزش راهبردهای مطالعه
11.    نظریه های  جدید یادگیری و رفتار مطالعه
 
ج. نشر کتابهای غیر درسی/منابع اطلاعاتی
1.       سیر تحول کتابها و منابع اطلاعاتی غیر درسی ویژه دانش آموزان
2.       ارتباط بین محتوای کتابهای درسی و منابع اطلاعاتی غیر درسی در تدریس به دانش آموزان
3.       ارتباط بین مضامین منابع اطلاعاتی و پرورش مهارتهای تفکر و یادگیری
4.        معلمان و  تولید و نشر منابع اطلاعاتی غیر درسی
5.        کتابداران،  تجربه ها و ایده ها در تولید و نشر منابع اطلاعاتی غیر درسی
6.       نویسندگان کودکان و نوجوانان و تولید منابع اطلاعاتی در پیوند با منابع درسی دانش آموزان
7.       منابع مرجع برای کودکان و نوجوانان
8.       رویکردهای نوین در فراهم آوری مواد خواندنی برای کودکان و نوجوانانمقالات پذیرش شده در همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری