هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

08th Iranian Seminar on Surface Engineering

هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی