دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

12th Iranian Seminar on Physical and Theoretical Chemistry

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ تا ۱ مرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.


محورها و موضوعات همایش

محور اصلی دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی و تبادل یافته های علمی - تحقیقاتی متخصصین شیمی فیزیک کشور می باشد. علاوه براین دستاوردهای علمی- پژوهشی محققین کشور در یکی از زمینه های مرتبط با دانش شیمی فیزیک شامل ترمودینامیک کلاسیک، مکانیک آماری، شیمی کوانتومی، طیف سنجی ، الکتروشیمی، سنتیک شیمیایی، شیمی کاتالیست ها، نانوتکنولو‍ژی و شیمی فیزیک کاربردی ارائه و مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران