دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

2nd International Symposium on Environmental Engineering

دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ تا ۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست