بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

26th annual congress of Association of Iranian Surgeons

پوستر بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران

بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی جراحان اطفال ایران و مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مراکز جراحی کودکان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محور و موضوع اصلی کنگره:

آنومالی های تکاملی و بیماریهای اکتسابی کولورکتال در کودکان