بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

20th Annual Conference of Mechanical Engineering

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک