بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

20th Annual Conference of Mechanical Engineering

بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک