هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

18th Annual Conference of Mechanical Engineering

هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک