هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

17th Annual Conference of Mechanical Engineering

هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک