شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

16th Annual Conference on Mechanical Engineering

شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک