پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

15th Annual Conference of Mechanical Engineering

پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک