چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

14th Annual Conference of Mechanical Engineering

چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک