همایش پزشکی و موازین شرعی

همایش پزشکی و موازین شرعی

همایش پزشکی و موازین شرعی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش پزشکی و موازین شرعی