اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری

اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری

پوستر اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری

اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ تا ۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- تولید طرح و محتوا در راستای کمک به پیشبرد اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله
- دستیابی به الگوی ترسیم و طراحی شهر تمدن ساز اسلامی

محورهای همایش:

اقتصادی
- سبک و سیاق معیشت درشهر اسلامی
- نقش و منش کاسب مسلمان
- باید و نبایدهای ساختار مالی و و اعتباری و بانکداری در «اسلام- شهر»
- شاخصه های بازار شایسته شهر اسلامی
- و سایر موضوعات مرتبط

سیاسی
- اصول مدیریت و منش مدیران در شهر اسلامی
- ابزارهای ایجاد امنیت در «اسلام – شهر»
- تعریف عدالت اسلامی و شیوه اجرای آن در شهر
- نقش و جایگاه شوراهای اسلامی
- شاخصه های نیروی انتظامی شایسته شهروندان مسلمان
- اصول شهرداری در اندیشه اسلامی
- جایگاه و کارویژه قانون و قضای اسلامی در شهر
- و سایر موضوعات مرتبط

فرهنگی
- شاخصه های مطبوعات و رسانه های مجازی در تراز «اسلام- شهر»
- هنر اسلامی در زندگی شهری
- ازدواجآسان وطلاق سختدر «اسلام-شهر»
- اسراف و تبذیر درزندگی شهری و راهکارهای کاهش آن
- تغذیه شهروند مسلمان
- رسانه ملی در شهر اسلامی
- کم و کیف طراحی و ترویج نمادهای اسلامی در فضاهای شهری
- موسیقی درزندگی شهری
- معماری اسلامی در «اسلام- شهر»
- و سایر موضوعات مرتبط

اجتماعی
- ویژگی های «شهروند مسلمان»
- شهر الکترونیک اسلامی
- وبژگی های دانشگاه مطلوب «اسلام- شهر»
- جایگاه محیط زیست در قاموس اندیشه دینی
- نقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی شهری
-آموزش و پرورش دینی در شهر اسلامی
- اخلاق مداری به سبک اسلامی در زندگی شهروندی
- تعریف بهداشت شهری، فردی، روانی، جسمی و اجتماعی در شهر دینی
 جایگاه زن مسلمان درزندگی شهری
- انسجام ملی و مشارکت اجتماعی در«اسلام – شهر»
- فقه اسلامی در زندگی شهری
- و سایر موضوعات مرتبط