دومین همایش سلجوقیان

دومین همایش سلجوقیان

پوستر دومین همایش سلجوقیان

دومین همایش سلجوقیان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن ایرانی تاریخ در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

محورهای اجتماعی:
- مسائل اجتماعی
- نهاد خانواده
- مهاجرت ها
- تغییرات اجتماعی
- ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
- باورها و گرایش های اجتماعی و مباحث زیبایی شناختی
- روستانشینی
- شهرنشینی
- کوچ رویی


محورهای اقتصادی:
- سیاست اقتصادی
- فرهنگ اقتصادی
- سکه ها
- حمل و نقل و راه ها
- اقتصاد کشاورزی
- اقتصاد تجاری
- آراء اقتصادی علمای زمان


محورهای فرهنگی:
- آموزش
- سیاست فرهنگی
- آراء و اندیشه های فرهنگی
- جریان های فکری
- فرهنگ اجتماعی جامعه
- کانون های فرهنگی
- مناسبات فرهنگی
- فرهنگ عامه