یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

11th Iranian Student Conference on Electrical Engieering

یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۷ تا ۷ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه زنجان و سازمان علمی، دانشجویی، مهندسی برق ایران در شهر زنجان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران