هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۴ تا ۵ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق