چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

4th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۰ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران