دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

10th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.


موضوعات کنفرانس:

- نهان سازی اطلاعات

- پروتکل های رمز نگاری و امنیتی

- مهندسی و مدیریت امنیت

- مبانی رمز شناسی

- پیاده سازی الگوریتم های رمزنگاری و حملات مرتبط

- امنیت سامانه ها و کاربردها

- و سایر موضوعات مرتبط