هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

07th Iranian Security Community Conference

هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۵ شهریور ۱۳۸۹ توسط انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران