ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

6th Iranian Security Community Conference

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ تا ۱۶ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن رمز ایران و دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران