چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

4th Iranian Security Community Conference

چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۶ مهر ۱۳۸۶ توسط انجمن رمز ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران