سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

3rd Iranian Security Community Conference

سومین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۴ توسط انجمن رمز ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس انجمن رمز ایران