هشتمین کنفرانس آمار ایران

هشتمین کنفرانس آمار ایران

08th Iranian Statistics Conference

هشتمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۵ تا ۲ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس آمار ایران