ششمین کنفرانس آمار ایران

ششمین کنفرانس آمار ایران

06th Iranian Statistics Conference

ششمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۱ تا ۶ شهریور ۱۳۸۱ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس آمار ایران