پنجمین کنفرانس آمار ایران

پنجمین کنفرانس آمار ایران

05th Iranian Statistics Conference

پنجمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۷۹ تا ۳ شهریور ۱۳۷۹ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس آمار ایران