نخستین کنفرانس آمار ایران

نخستین کنفرانس آمار ایران

01st Iranian Statistics Conference

نخستین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۷۱ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس آمار ایران