اولین همایش ملی فرسایش بادی

اولین همایش ملی فرسایش بادی

1st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

اولین همایش ملی فرسایش بادی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۴ تا ۶ بهمن ۱۳۸۴ توسط سازمان جنگلها - مراتع و آبخیزداری کشور و دانشگاه یزد، استانداری یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرسایش بادی