نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry

نوزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.اهداف همایش:

هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه شیمی تجزیه و برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و همچنین نهادهای دانشگاه و صنعت می باشد.


محورهای همایش:

- الکتروشیمی
- اسپکتروسکوپی
- جداسازی
- کمومتریکس
- نانوشیمی